สื าณ ทจยษถฏฬฌ าตฝ็ถฏฬฌ ทจยษทจนๆ หพทจฝโสอ ทจยษฮฤส้ ยษสฆึธฤฯ ห฿หฯึธฤฯ ึดะะึธฤฯ
ฐธภฦภฮ๖ ร๛ผาฝฒั ึูฒรสตฮ๑ ทจังัะพฟ พญั้สำฝว ศศตใฦภย าปทษสฑฦภ ษๆฬจทจยษ ศหศจนุืข ม๔ัิืษัฏ
กกปแิฑฃบ
รย๋ฃบ
อผวรย๋
2005.11.24 ะวฦฺหฤ 10:07:30
กกกกกกนุำฺฮารว
 

  
     ภตณฟาฐยษสฆผ๒ฝ้
 
   

   ภตณฟาฐฃฌทจังฒฉสฟกขฒฉสฟบ๓ฃฌษฯบฃด๏ีๆยษสฆสยฮ๑ห๙ธ฿ผถบฯป๏ศหกขยษสฆฃฌ1992ฤ๊5ิยฦ๐ึมฝ๑ดำสยยษสฆึฐาตกฃฤฟวฐผๆศฮาิฯยืจาตึฐฮ๑ฃบ

ึะน๚บฃษฬทจะญปแปแิฑ ฃจ1993--ฃฉ
ึะน๚น๚ผสหฝทจังปแภํสยฃจ1997--ฃฉ
ปึึูฒรฮฏิฑปแึูฒริฑฃจ2001--ฃฉ
รทึึูฒรฮฏิฑปแึูฒริฑฃจ2006--ฃฉ
ึะปชศซน๚ยษสฆะญปแฯทจำ๋ศหศจืจาตฮฏิฑปแฮฏิฑ ฃจ2004--ฃฉ
กถึะน๚ำฐฯ์ะิห฿หฯกทฦฺฟฏฑเผญฮฏิฑปแฮฏิฑฃจ2005--ฃฉ
ษฯบฃสะยษสฆะญปแบฃสยบฃษฬาตฮ๑ัะพฟฮฏิฑปแฮฏิฑฃจ2011--ฃฉ
นใถซสกทจังปแฯทจังัะพฟปแภํสยฃจ2008--ฃฉ
นใถซสกสภฝ็ำ๏ะญปแธฑปแณคฃจ2008--ฃฉ
นใึสะสภฝ็ำ๏ะญปแธฑปแณคฃจ2008--ฃฉ
ึะปชศซน๚สภฝ็ำ๏ะญปแภํสยฃจ2009--ฃฉ

    ิ๘ศฮนใถซสกยษสฆะญปแบฃสยบฃษฬทจยษืจาตฮฏิฑปแฮฏิฑฃจ2003--2010ฃฉฃฌนใึสะยษสฆะญปแนซหพทจยษืจาตฮฏิฑปแฮฏิฑฃจ2006--2010ฃฉฃฌฯใธบฃษฬทจะญปแปแิฑฃจ2006--2009ฃฉฃฌษฯบฃอโน๚ำ๏ด๓ังทจังิบบฃษฬทจัะพฟึะะฤึ๗ศฮกขฟอื๙ฝฬสฺฃจ2008-2013ฃฉตศกฃ


  ภตณฟาฐยษสฆฤฟวฐึ๗าชดำสยน๚ผสรณาืกขบฃสยบฃษฬตศห฿หฯผฐน๚ผสึูฒรยษสฆาตฮ๑ฃฌณิฺน๚ฤฺบฃสยทจิบณ๖อฅด๚ภํห฿หฯฐธผอโฃฌฝฤ๊ภดปนด๚ภํนน๚ผสษฬปแน๚ผสึูฒริบกขฯใธน๚ผสึูฒรึะะฤกขะยผำฒจน๚ผสึูฒรึะะฤกขึะน๚บฃสยึูฒรฮฏิฑปแผฐฦไษฯบฃทึปแตศึูฒรป๚นนตฤน๚ผสรณาืผฐบฃสยึูฒรฐธผฃฌพ฿ำะทแธปตฤน๚ผสึูฒรฐ์ฐธพญั้กฃภตณฟาฐยษสฆตฤทจยษาตฮ๑ึ๗าชผฏึะิฺาิฯยผธทฝรๆฃบ

ก๏   บฃสยบฃษฬทจยษสยฮ๑

ก๏   น๚ผสรณาืกขน๚ผสอถืสผฐบฃนุทจยษสยฮ๑

ก๏   ะฬสยฑ็ปคผฐศหศจฑฃปคทจยษสยฮ๑

ก๏   นซหพผฐึชสถฒ๚ศจทจยษสยฮ๑

ก๏   บฝฟีทจยษสยฮ๑มชฯตต็ปฐฃบ15900517498ฃจษฯบฃฃฉฃฌ13332882183ฃจนใึฃฉ

หฝศหำสฯไฃบsouthlawyer@aliyun.com

   

      

                          

ฤฯทฝยษสฆอ๘
www.southlawyer.netสวาปธ๖ฮชษ็ปแธ๗ฝ็ศหสฟฬแนฉทจยษืสัถทฮ๑ตฤด๓ะอืบฯยษสฆอ๘ีพกฃหำษภตณฟาฐยษสฆดดฐ์ฃฌาภอะศซน๚นใด๓ยษสฆบอทจังฝ็ล๓ำัตฤึงณึฃฌฮชษ็ปแธ๗ฝ็ศหสฟฬแนฉื๎วฐัุกขื๎ศจอตฤังส๕ืสิดบอื๎สตำรตฤทจยษะลฯขกฃฮารวตฤฤฟฑ๊สวฝซฤฯทฝยษสฆอ๘ฐ์ณษรๆฯ๒ศซน๚ษ็ปแธ๗ฝ็ตฤกขศซรๆีนสพื๎ศจอกขื๎สตำรกขื๎ำะำฐฯ์มฆบอบลีูมฆตฤด๓ะอืบฯยษสฆอ๘ีพกฃ

ฤฯทฝยษสฆอ๘ำฺ2003ฤ๊12ิย23ศีีสฝฟชอจ,ฒขมํอโืขฒแมหึะน๚ำ๒ร๛
www.southlawyer.cn บออ๘ย็สตร๛ฤฯทฝยษสฆอ๘กฃฯฃอ๛ีโธ๖อ๘ีพฤตรตฝฤ๚รวตฤฯฒปถบอึงณึกฃธ๗ฮปล๓ำัศ็น๛ถิฮารวตฤอ๘ีพำะสฒรดาโผ๛บอฝจา้ป๒ิฺนคื๗บอษ๚ป๎ึะำ๖ตฝสฒรดทจยษฮสฬโะ่าชืษัฏตฤว๋มชฯตฮารวฃฌฮารวตฤำสฯไสวsouthlawyer@aliyun.com

ฤฯทฝยษสฆอ๘
าัำฺ2005-05-08อจนน๚ผาะลฯขฒ๚าตฒฟICP/IPตุึทะลฯขฑธฐธฃฌฑธฐธะ๒บลิมICPฑธ05015952บล   

สีฒุฑพาณ นุฑีดฐฟฺ ทตปุถฅฒฟ
 
ตุึท:ษฯบฃสะบ็ฟฺว๘ ต็ปฐ: 15900517498 13332882183 QQฃบ280591283 ำสฯไ: southlawyer@163.com
Copyright(c)2003--2014 www.southlawyer.net All Rights Reserved ฐๆศจห๙ำะ ธดึฦฑุพฟ

กก