สื าณ ทจยษถฏฬฌ าตฝ็ถฏฬฌ ทจยษทจนๆ หพทจฝโสอ ทจยษฮฤส้ ยษสฆึธฤฯ ห฿หฯึธฤฯ ึดะะึธฤฯ
ฐธภฦภฮ๖ ร๛ผาฝฒั ึูฒรสตฮ๑ ทจังัะพฟ พญั้สำฝว ศศตใฦภย าปทษสฑฦภ ษๆฬจทจยษ ศหศจนุืข ม๔ัิืษัฏ
กกปแิฑฃบ
รย๋ฃบ
อผวรย๋
2005.11.24 ะวฦฺหฤ 10:07:30
กกกกกกศหิฑีะฦธ
ีะฦธึฐฮปฃบ ิหำชฒฟืฑเสาธ฿ผถลเัต/ะลฯขผเฟุืจิฑ
ีะฦธศหสฃบ 2
นคื๗ตุตใฃบ นใึ
พ฿ฬๅาชว๓ฃบ - ีนๆิบะฃหถสฟาิษฯังภ๚ฃฌำขำ๏6ผถาิษฯฃป 
- 1ฤ๊าิษฯึฝึสดซรฝภเฦ๓าต(ฑจึฝกขิำึพตศ)ฑเผญลเัตพญั้ฃฌส์ฯคดซอณึฝึสรฝฬๅฑเผญกขปฅมชอ๘ฑเผญนคื๗ฬุะิผฐม๗ณฬฃป
- ำะาปถจตฤสืึทึฮ๖ฤมฆฃฌฤถิธ๗ภเรฝฬๅทขฒผตฤะลฯขื๗ณ๖ส์มทตฤถจะิกขถจมฟถิฑศทึฮ๖ฃป 
- ถิปฅมชอ๘กขITฦ๓าติหื๗ฤฃสฝำะาปถจตฤมหฝโฃป
- ึะฮฤนฆตืิ๚สตฃฌพ฿ำะาปถจตฤะดื๗ฤมฆกฃปฅมชอ๘ฒูื๗ส์มทฃฌMicrosoftฯเนุศํผศ็Windows WordฃฌExcelฃฌPowerPointสนำรส์มทฃป 
- ะิธ๑ฟชภสกขนคื๗ปผซกขึ๗ถฏกขฬ๕ภํะิบรกขนตอจฤมฆวฟฃฌฝฯวฟตฤถภมขนคื๗ฤมฆฃฌนคื๗ศฯีๆธบิ๐กขืะฯธฃฌพ฿ำะบบรตฤอลถำบฯื๗พซษ๑ฃป 
- ฯเรฒถหีกฃ 

กกกก

ฟฏตวศีฦฺฃบ 2005-5-10
 
ตุึท:ษฯบฃสะบ็ฟฺว๘ ต็ปฐ: 15900517498 13332882183 QQฃบ280591283 ำสฯไ: southlawyer@163.com
Copyright(c)2003--2014 www.southlawyer.net All Rights Reserved ฐๆศจห๙ำะ ธดึฦฑุพฟ

กก