สื าณ ทจยษถฏฬฌ าตฝ็ถฏฬฌ ทจยษทจนๆ หพทจฝโสอ ทจยษฮฤส้ ยษสฆึธฤฯ ห฿หฯึธฤฯ ึดะะึธฤฯ
ฐธภฦภฮ๖ ร๛ผาฝฒั ึูฒรสตฮ๑ ทจังัะพฟ พญั้สำฝว ศศตใฦภย าปทษสฑฦภ ษๆฬจทจยษ ศหศจนุืข ม๔ัิืษัฏ
กกปแิฑฃบ
รย๋ฃบ
อผวรย๋
2005.11.24 ะวฦฺหฤ 10:07:30
กกกกกกำัว้มดฝำ
อผฦฌมฌฝำ
    
 
ฮฤืึมฌฝำ
ฤฯทฝยษสฆอ๘  ฐฤด๓ภ๛ัวึูฒริฑะญปแ  หฝทจอณาปน๚ผสังปแ  น๚ผาึูฒรยฬณ  มชบฯน๚น๚ผสรณาืทจฮฏิฑ  สภฝ็รณาืื้ึฏ  ลทรหึูฒรอฅ  สภฝ็ึชสถฒ๚ศจื้ึฏึูฒร  อถืสี๙ถหฝโพ๖น๚ผสึะะฤ  ฑศภ๛สฑึูฒรต๗ฝโึะะฤ  บซน๚ษฬสยึูฒริบ  ตคย๓ึูฒริบ  ตยน๚ึูฒริบ  ศ๐สฟึูฒระญปแ  รภน๚ึูฒระญปแ  ยืถุน๚ผสึูฒรทจิบ  ฯใธน๚ผสึูฒรึะะฤ  หนตยธ็ถ๛ฤฆษฬปแึูฒริบ  น๚ผสษฬปแน๚ผสึูฒริบ  ถซทฝยษสฆอ๘  ึะน๚บฃษฬทจะญปแ  ึะน๚น๚ผสพญผรรณาืึูฒร  ะยผำฒจน๚ผสึูฒรึะะฤ  ฤฯทฝถผสะฑจ   justice  ด๓อโฝปอ๘  ฯีึะน๚  ึะน๚ศหศจ  ึะน๚ทจยษทจนๆืสัถอ๘  ฑฑด๓ทจาโอ๘  ะยพฉฑจ  ทจึฦอ๘  ึะน๚ฯีอ๘  ฤฯท็ดฐอ๘  ึะน๚น๚ผสนุฯตัะพฟอ๘  ผ์ฒ์ศีฑจ  ทจยษหผฯ๋อ๘  ึะน๚ักพูำ๋ึฮภํอ๘  นใึศีฑจ  นใึสะึะผถศหร๑ทจิบ   นใถซสกธ฿ผถศหร๑ทจิบ  ฬมฆฬุฟ์   ฤฯฐฒฦีถูด๓ังบฃษฬทจัง  ึะน๚นซหพึฮภํอ๘  ึะน๚ร๑ษฬทจยษอ๘  ึะน๚หฝทจอ๘  ึะน๚นซทจอ๘  ทจยษำขำ๏อ๘  ึะน๚ทจิบอ๘   ึะน๚บฃึูษฯบฃทึปแ  ึะน๚ห฿หฯทจอ๘  อ๘ย็น๚ทจ  วๅปชทจังอ๘  นโร๗นฒ์  ศหร๑อ๘  ะยปชอ๘  ศซน๚ศหด๓  ศซน๚ีะญ  ฯะะฬ์ฯย  ึะน๚ร๑ฝจอ๘  ึะน๚นซทจอ๘  ศหด๓ำ๋า้ปแอ๘  
 
ตุึท:ษฯบฃสะบ็ฟฺว๘ ต็ปฐ: 15900517498 13332882183 QQฃบ280591283 ำสฯไ: southlawyer@yahoo.com.cn
Copyright(c)2003--2010 www.southlawyer.net All Rights Reserved ฐๆศจห๙ำะ ธดึฦฑุพฟ

กก