สื าณ ทจยษถฏฬฌ าตฝ็ถฏฬฌ ทจยษทจนๆ หพทจฝโสอ ทจยษฮฤส้ ยษสฆึธฤฯ ห฿หฯึธฤฯ ึดะะึธฤฯ
ฐธภฦภฮ๖ ร๛ผาฝฒั ึูฒรสตฮ๑ ทจังัะพฟ พญั้สำฝว ศศตใฦภย าปทษสฑฦภ ษๆฬจทจยษ ศหศจนุืข ม๔ัิืษัฏ
กกปแิฑฃบ
รย๋ฃบ
อผวรย๋
2005.11.24 ะวฦฺหฤ 10:07:30
กกกกกกทจยษษ๙ร๗
 
  

าปกข ฑพอ๘ีพฮชทจยษฦีผฐะิบอังส๕ะิอ๘ีพฃฌฮศฮบฮษฬาตฤฟตฤฃป

ถกขิฺฑพอ๘ีพทขฑํตฤื๗ฦทฐๆศจพ๙น้ื๗ี฿ห๙ำะฃฌฝ๖ด๚ฑํื๗ี฿ฑพศหนตใฃฌำ๋ฑพอ๘ีพมขณกฮนุฃป

ศกขฑพอ๘ีพฮฤียึปนฉังฯฐกขฝปม๗กขัะพฟฃฌศ็น๛ฤ๚ฒปิธสนำรฤ๚ตฤฮฤียว๋อจึชฑพอ๘ีพฃฌาปถจธฤีฃป

หฤกขฑพอ๘ีพถิฐๆศจตฤทขษ๚ฒปพ฿ฑธณไทึตฤผเฟุฤมฆฃฌฦไฤฺศพ๙ฮชอ๘ำัิญดดกขอฦผ๖ป๒ืิะะสีผฏห๙ตรกฃฦไึะาำรกขืชิุตฤฤฺศาินฒฯํกขัะพฟฮชฤฟตฤฃฌฝ๖นฉังฯฐัะพฟึฎำรฃฌฒปดๆิฺศฮบฮษฬาตะิฟผยวฃฌศจภ๛ศหฬแณ๖า์า้ฃฌฑพอ๘ีพผดะะณทฯยฃป

ฮๅกขิฺฑพอ๘ีพทขฑํตฤื๗ฦทฮดฑ๊ืขฯเนุะลฯขป๒ธฝด๘ฐๆศจษ๙ร๗ป๒ฒปฤดำฤฺศึฑฝำื๗ฯเทดอฦถฯตฤฃฌสำทขฑํศหฮชิญดดื๗ี฿ฃปำะธฝด๘ฐๆศจษ๙ร๗ตฤฃฌฐๆศจน้ส๔าิธฝด๘ษ๙ร๗ฮชืผฃปทขฑํิฺฑพอ๘ีพตฤาำรกขืชิุื๗ฦทฑุะ๋ืขร๗ื๗ี฿ผฐณ๖ดฆฃฌื๗ี฿กขณ๖ดฆฒปฯ๊ตฤฃฌะ๋ฬุฑ๐ษ๙ร๗ฃป

ม๙กขณฑพอ๘ีพอโฃฌทฒาำรกขืชิุทขฑํฑพอ๘ีพตฤฐๆศจื๗ฦทฃฌำฆตฑท๛บฯาิฯยนๆทถฃบ

ฃจ1ฃฉกขทฒำ๛าำรกขืชิุฑพอ๘ีพธฝด๘ำะฐๆศจษ๙ร๗ตฤฐๆศจื๗ฦทฃฌฑุะ๋าภพฦไษ๙ร๗ตฤึธาะะฮชกฃำะหตร๗ฒปตราำรกขืชิุตฤฃฌฒปตราำรกขืชิุกฃ

ฃจ2ฃฉกขำรำฺทวษฬาตะิกขทวนใธๆะิฤฟตฤสฑะ่ืขร๗ื๗ี฿ผฐื๗ฦทณ๖ดฆฃฌศ็กฐภดิดฃบฤฯทฝยษสฆอ๘www.southlawyer.netกฑป๒กฐฑพฮฤำษฤฯทฝยษสฆอ๘www.southlawyer.netฬแนฉกฑตศฃป

ฃจ3ฃฉกขำรำฺษฬาตะิกขนใธๆะิฤฟตฤสฑะ๋ี๗ตรื๗ี฿ตฤอฌาโฃฌฒขืขร๗ื๗ี฿ะีร๛กขสฺศจทถฮงผฐื๗ฦทณ๖ดฆฃฌศ็กฐภดิดฃบฤฯทฝยษสฆอ๘www.southlawyer.netกฑป๒กฐฑพฮฤำษฤฯทฝยษสฆอ๘www.southlawyer.netฬแนฉกฑตศกฃ

ฦ฿กข ศ็ำะื๗ี฿ทขฯึื๗ฦทฑปวึศจป๒ฬแณ๖า์า้ฃฌว๋ตใป๗ฑพอ๘ีพสืาณื๎ฯยทฝตฤกฐมชฯตฮารวกฑฃฌฯ๒ฑพอ๘ีพตฤนภํศหิฑฬแนฉฯ฿ห๗กขึคพฃฌมชฯตดฆภํสยาหฃฌนภํศหิฑฝซผฐสฑณทฯยธรื๗ฦทฃฌอืษฦฝโพ๖ธรสยผฃป

ฐหกข ฑพอ๘ีพฟษฤดๆิฺื๗ฦทตฤื๗ี฿ป๒ณ๖ดฆฑ๊ืขำะฮ๓ป๒ฮดฑ๊ืขว้ะฮฃฌดหฒขทวฒปื๐ึุศจภ๛ศหป๒ณ๖ดฆฃฌถ๘สวอ๘ษฯืสมฯทืทฑฮ฿ิำภดิดฤัาิฒ้ฟผศทถจกขทขฑํศหธ๖ศหิญา๒ตศา๒หุกฃอ๘ำัำะมหฝโื๗ี฿ป๒ณ๖ดฆตฤฃฌว๋ำ๋ฑพอ๘ีพมชฯตฃฌฑพอ๘ีพฝซมขผดฑ๊ืขป๒ธีฃฌฒขฯ๒ื๗ี฿ป๒ณ๖ดฆึยาิีๆณฯตฤวธาโฃฌอฌสฑาฒฯ๒ึธีี฿ึยาิำษึิตฤะปาโ;
 
พลกขำษำฺอ๘ย็ตฤฬุตใฃฌฑพอ๘ีพฒปฮชมดฝำตฤอ๘ีพป๒ยฬณฤฺศธบิ๐ฃป

สฎกขไฏภภฑพอ๘ีพสำฮชอฌาโาิษฯฤฺศกฃ 
 
                                                                                  
                                                                                                

                                       

               
สีฒุฑพาณ นุฑีดฐฟฺ ทตปุถฅฒฟ
 
ตุึท:นใึสะฬ์บำว๘ ต็ปฐ: (020)133 3288 2183 QQฃบ280591283 ำสฯไ: southlawyer@yahoo.com.cn
Copyright(c)2003--2006 www.southlawyer.net All Rights Reserved ฐๆศจห๙ำะ ธดึฦฑุพฟ

กก